Odpłatność za dokumentację medyczną

 Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
   1. na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. O  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Wysokość opłat określona w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o. w Wałbrzychu:

Odpłatność za dokumentację medyczną (plik PDF)