1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2. MONITORING – KLAUZULA INFORMACYJNA

I. Obowiązek informacyjny realizowany jest przez NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra sp. z o.o. poprzez:

 1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego: www.przychodnia-pgora.pl
 2. Swobodny dostęp do wymaganych informacji w Punkcie Obsługi Pacjenta, w Sekretariacie jak i u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

II. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest NZOZ „PRZYCHODNIA PIASKOWA GÓRA” SP. Z O. O. (dalej jako Administrator).
 2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
  1. W siedzibie Administratora pod adresem: NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o. o., ul. Główna 4, 58-309 Wałbrzych
  2. Pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektor@przychodnia-pgora.pl

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych osobowych do celów:
  1. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przychodni
  2. Zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie Przychodni
  3. Dowodowych, dla udokumentowania niepożądanych zdarzeń lub niedozwolonych zachowań na terenie Przychodni
  4. Informacyjnych i prewencyjnych.
 2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d) i e), art. 222 kodeksu pracy:
 3. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

 1. Administrator.
 2. Pracownicy/współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia.
 3. Podmioty świadczącym usługi na rzecz administratora w zakresie ochrony osób i mienia na podstawie udzielonego upoważnienia.
 4. Podmioty i organy uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

V. Źródła pozyskania danych osobowych:

 1. Rejestracja obrazu poprzez monitoring wizyjny obejmujący obszar:
 1. Kamery video są zainstalowane i oznakowane w rogach niżej wymienionych pomieszczeń NZOZ „PRZYCHODNIA PIASKOWA GÓRA:
  1. Poczekalnia przed rejestracją POZ i Punktem Obsługi Pacjenta.
  2. Dział fizjoterapii ( hall przed windą).
  3. Dział „ Moja fizjoterapia” – poczekalnia.
  4. Wejście Główne do obiektu ( wejście A)
  5. Klatka schodowa do Poradni Stomatologicznej ( wejście C )
 2. Kamery video są zainstalowane na zewnątrz obiektu NZOZ „PRZYCHODNIA PIASKOWA GÓRA:
  1. Przed głównym wejściem do obiektu (wejście A)
  2. Tył obiektu ( parking od strony drogi wewnętrznej)
  3. Przed wejściem do Poradni Stomatologicznej (wejście C)
  4. Przed schodami od strony parkingu przed głównym wejściem do obiektu.

VI. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku:

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 9 dni (licząc od dnia ich wytworzenia (video) lub otrzymania (biling, raport aktywności), a po upływie tego okresu będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie).

VII. W przypadku, w którym zarejestrowane za pomocą monitoringu dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięta została wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 9 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 3. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o.
 4. Na terenie NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o. znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.
 7. Cele, zakres oraz zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego zostały określone w regulaminie monitoringu wizyjnego NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o.

VIII. Monitoring będzie prowadzony z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracowników, zgodnie z art. 111 K. P.