KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o. Wałbrzych ul. Główna 4

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

Administrator danych i jego dane kontaktowe:

Administratorem danych jest: Prezes NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o. Leszek Grodziński

Dane kontaktowe: Sekretariat: 74 886 86 38, sekretariat@przychodnia-pgora.pl

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: informatyka@przychodnia-pgora.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane w celach: związanych ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, związanych z przyjęciem pracownika do pracy, związanych z oceną ucznia do podjęcia nauki, związanych z orzekaniem o stanie zdrowia, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów spółki (np. marketing bezpośredni własnych usług, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Pacjenta lub osób trzecich).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych
 • ustawa z dnia 24.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 t.j.),
 • ustawa z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j.),
 • ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2017.1778 t.j.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U.2013.848),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U.2017.250 t.j.),
 • zgoda pacjenta – gdy NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o. uprawniona lub zobowiązana do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

Prawnie usprawiedliwione interesy:

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o. lub przez stronę trzecią) NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o. informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Pacjenta.”

Odbiorcy danych:

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o. informuje Pacjenta, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta; upoważnionym przez NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o.; osobom zatrudnionym u administratora danych osobowych lub związanym z NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o.; umowami cywilnoprawnymi o podwykonanie lub o świadczenie usług w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; podmiotom realizującym w części lub w całości świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania wystawionego przez osoby zatrudnione w NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o.; konsultacji (w tym także telekonsultacji z wykorzystaniem środków przekazu na odległość); podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu administratora danych osobowych oraz osobom przez nie upoważnionym; stronom trzecim – w przypadku zgody Pacjenta na przekazanie danych; podmiotom odpowiedzialnym za organizowanie, finansowanie, nadzór, sprawozdawczość nad wykonywaniem umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (np. NFZ, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna), organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przetwarzane dane osobowe pacjentów są częścią dokumentacji medycznej, w związku z tym przychodnia jest zobowiązana przechowywać dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 • dokumentacja medyczna – 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – 30 lat, licząc od końca rok kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęcia RTG przechowywane poza dokumentacją medyczną – 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowania i zlecenia lekarskie – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.
 • dokumentacja medyczna dzieci do ukończenia 2 roku życia – 22 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

 

Prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Pacjentowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, oraz ich sprostowania. Pacjentowi nie przysługuje prawo do żądania ich usunięcia ani czasowego lub trwałego ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Pacjent posiada prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Pacjenta, Pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się tutaj: https://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl